Report Card Odisha

| Daily Odia News

ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ୍‌ର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ…..

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 3, 2022: Russia's President Vladimir Putin meets with members of the Delovaya Rossiya [Business Russia] All-Russian Public Organization at Moscow's Kremlin. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASSÐîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Äåëîâàÿ Ðîññèÿ"â Êðåìëå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ / ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

ରୁଷ୍‌ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା-ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରୁଥିବାରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବୁଧବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍‌ପୁଟିନ୍‌ କହିଛନ୍ତି। ‘ଏୟାର୍‌ ଡିଫେନ୍‌ସ୍‌ ସିଷ୍ଟମ୍‌’ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସେଣ୍ଟ୍‌ ପିଟର୍ସବର୍ଗସ୍ଥିତ ଗୋଟାଏ କାରଖାନାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବା ବେଳେ ପୁଟିନ୍‌ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍‌ରେ ରୁଷ୍‌ର ‘ବିଶେଷ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ’ କାରଣରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସେନା ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶେଷ ପରିଣତି ତଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ରୁଷୀୟ ଏବଂ ବହୁଦେଶୀୟ ରୁଷ୍‌ବାସୀଙ୍କ ଏକତା ଓ ସହାବସ୍ଥାନ, ଆମ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସାହସ ଓ ବାହାଦୁରି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେନା-ଶିଳ୍ପ ଓ କାରଖାନା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଟିନ୍‌ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ବର ବାକି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବିମାନ-ବିଧ୍ବଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତେ ହେବ ରୁଷୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନି ସବୁ ସେତିକ ପରିମାଣର ବିମାନ-ବିଧ୍ବଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିମାନ-ବିଧ୍ବଂସୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ୩ ଗୁଣ ଅଧିକ।

 

Breaking News